+383 (0)46 127 066

Statuti

Statuti i Ndërmarrjes 2024 – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

Rregulloret

1. Rregullore mbi Mardhënien në Punë – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

2. Rregullore për Siguri dhe Mbrojtje të Shëndetit në Punë – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

3. Rregullore për Sigurim Fizik dhe Teknik – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

4. Rregullore e Punës së Komisionit të Auditimit të Brendshëm – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

5. Rregullore e Punës së Bordit të Drejtorëve – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

6. Rregullore për Gatishmërinë Emergjente dhe Planifikim Emergjent – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

7. Rregullore për Përgjegjësinë Disiplinore të Punëtorëve – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

8. Rregullore për Përdorimin e Automjeteve Zyrtare – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

9. Rregullore për Përdorim teknologjisë Informative, Telefonisë Fikse dhe Mobile – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

10. Rregullore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

11. Rregullorja mbi Kodin e Sjelljes dhe Etikës – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

12. Rregullore mbi Organizimin e Brendshëm, Sistemimin, Përshkrimin e Punëve dhe Detyrave të Punës – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

13. Rregullore për Mbrojtje nga Zjarri – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

14. Rregullore për pagat, kompensimet dhe shtesat tjera – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

Vendimet

VENDIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT PËR POZITËN “KRYESHEF/E EKZEKUTIV/E” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 17.08.2023

NJOFTIM PËR TESTIN ME SHKRIM PËR POZITËN “INKASANT” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 30.05.2023

VENDIM PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATES PËR POZITËN “PASTRUESE” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 29.05.2023

LISTA E KANDIDATËVE QË I PLOTËSOJNË KUSHTET PËR POZITËN “PASTRUESE” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 09.05.2023

VENDIM PËR ANULIM TË KONKURSIT – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 09.05.2023

VENDIM PËR APROVIM TË BILANCIT VJETORË TË ENERGJISË TERMIKE PËR VITIN 2023 – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

VENDIM PËR APROVIM TË BILANCIT VJETORË TË ENERGJISË TERMIKE PËR PERIUDHËN 2024-2033 – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Raportet

RAPORTET – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

Pasqyrat financiare

PASQYRAT – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

Aplikacioni për punësim

APLIKACIONI PËR PUNËSIM – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

DEKLARATA NËN BETIM – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

Bazat Ligjore

LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

LIGJI Nr. 03/L-212 I PUNËS – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

LIGJI Nr. 04/L-111 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

LIGJI NR. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

Ligji Nr. 05/L -009 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE I NDRYSHUAR DHE I PLOTËSUAR MË LIGJIN Nr. 04/L-111 – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

LIGJI Nr. 06/L -016 PËR SHOQËRITË TREGTARE – Për ta hapur dokumentin kliko këtu