+383 (0)46 127 066

Rregulloret

1.Rregullore mbi Mardhënien në Punë.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

2.”Rregullore per Siguri dhe Mbrojtje të Shëndetit në Punë” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

3.”Rregullore për Sigurim Fizik dhe Teknik.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

4.”Rregullore e Punës së Komisionit të Auditimit të Brendshëm.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

5.”Rregullore e Punës së Bordit të Drejtorëve ” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

6.”Rregullore për Gatishmërinë Emergjente dhe Planifikim Emergjent.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

7.”Rregullore për Përgjegjësinë Disiplinore të Punëtorëve.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

8.”Rregullore per Përdorimin e Automjeteve Zyrtare.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

9.”Rregullore për Përdorim teknologjisë Informative, Telefonisë Fikse dhe Mobile.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

10.”Rregullore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

11.”Rregullorja mbi Kodin e Sjelljes dhe Etikës.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

12.”Rregullore mbi Organizimin e Brendshëm, Sistemimin, Përshkrimin e Punëve dhe Detyrave të Punës.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

13″Rregullore për Mbrojtje nga Zjarri.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

14.”Rregullore per pagat, kompensimet dhe shtesat tjera.” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

Bazat Ligjore

LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

LIGJI Nr. 03/L-212 I PUNËS – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

LIGJI Nr. 04/L-111 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

LIGJI NR. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

Ligji Nr. 05/L -009 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE I NDRYSHUAR DHE I PLOTËSUAR MË LIGJIN Nr. 04/L-111 – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

LIGJI Nr. 06/L -016 PËR SHOQËRITË TREGTARE – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

Vendimet

VENDIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT PËR POZITËN “KRYESHEF/E EKZEKUTIV/E” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 17.08.2023

NJOFTIM PËR TESTIN ME SHKRIM PËR POZITËN “INKASANT” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 30.05.2023

VENDIM PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATES PËR POZITËN “PASTRUESE” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 29.05.2023

LISTA E KANDIDATËVE QË I PLOTËSOJNË KUSHTET PËR POZITËN “PASTRUESE” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 09.05.2023

VENDIM PËR ANULIM TË KONKURSIT – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 09.05.2023

VENDIM PËR APROVIM TË BILANCIT VJETORË TË ENERGJISË TERMIKE PËR VITIN 2023 – Për ta hapur dokumentin kliko këtu